Every ten thousand years Hell gets a new ruler. This is the ten www.prodaware.com thousandth year and Satan has three sons to choose from, Adrian, Cassius, and Nicky. Adrian is sadistic and would not make a good ruler, Cassius is replica bell ross dead set on running torture 24 7, and Nicky is a little replica iwc weaker than the two of them but holds a balance between good and evil. The devil chooses instead to replica MontBlanc remain on the throne for another ten thousand years, which incidentally makes Adrian and Cassius upset so they plan on going to Earth and creating a new hell there. By leaving Hell through the fire gate they freeze it shut so no new souls can get through, which causes Satan to start deteriorating. Nicky is the only one that can return his brothers back into Hell but he must bring them back at the same time. As Nicky learns the ropes on Earth he is often sent back into Hell by being killed, and he meets a girl that he falls in love with. When he saves the life of Valery he and Adrian are smashed by a train. Adrian goes to Hell and Nicky goes to Heaven. While in Heaven Nicky meets his mother, played by smoking hot Reese Witherspoon. Adrian takes the throne of Hell and has a showdown with Nicky.

Veiklos

1-oji veikla: Tęstinis Tarptautinio Bakalaureato programos vykdymas mokyklose jau dirbančiose pagal TB programą. Šioje veikloje Vilniaus tarptautinė mokykla ir Šiaulių Didždvario gimnazija:

a) tobulins jau mokykloje vykdomą TB programos pakopą. Vilniaus tarptautinė mokykla tobulins Pradinio ugdymo programą , vadinamą Primary Years Programme arba PYP ir skirtą 3-12 metų vaikams ir moksleiviams, o Šiaulių Didždvario gimnazija – Diplomo programą, skirtą 16-18 metų moksleiviams.

b) pasiruoš diegti Pagrindinio ugdymo programą ( Middle Years Programme arba MYP),   tokiu būdu užtikrindamos pilnos TB programos tęstinumą Lietuvoje.

Veikloje dalyvaus 110 moksleivių, kurie mokysis Šiaulių Didždvario gimnazijoje ir Vilniaus tarptautinėje mokykloje agal tobulinamą TB programą.

 

2-oji veikla: Būtinų eilinių TB kvalifikacijos tobulinimo renginių organizavimas pedagogams, jau dirbantiems pagal TB programas. Šioje projekto veikloje Šiaulių Didždvario gimnazijos ir Vilniaus tarptautinės mokyklos pedagogai dalyvaus Tarptautinio bakalaureato regioniniuose mokymuose ir konferencijose, e-mokymuose ir seminaruose, kurie bus organizuojami abiejose mokyklose. Taip pat šių mokyklų pedagogai lankysis kitose Europos mokyklose, akredituotose vykdyti Tarptautinio bakalaureato programą. Veikloje dalyvaus mažiausiai 28 mokytojai iš abiejų mokyklų.

3-oji veikla: TB programos įgyvendinamumo tyrimas Lietuvos bendro lavinimo mokyklose, siekiančiose diegti TB Diplomo programą. Veikla skirta Kauno Jėzuitų gimnazijos ir Nido vidurinės mokyklos bendruomenėms susipažinti su Tarptautinio bakalaureato programa, dalyvauti Tarptautinio bakalaureato mokymuose, apsilankyti kitose Europos mokyklose, kurios sėkmingai diegia šią ugdymo programą. Veikloje dalyvaus mažiausiai 20 mokytojų iš abiejų mokyklų.

 

4-oji veikla: Mokymo programos apie visuminį ugdymą remiantis Tarptautinio Bakalaureato programos geriausia patirtimi kūrimas. Šioje veikloje Lietuvos švietimo centrų ir bendro lavinimo mokyklų pedagogai, bendradarbiaudami su TB programą vykdančiomis mokyklomis, kurs mokymo medžiagą, skirtą pristatyti Lietuvos mokytojams visuminio ugdymo principus ir juos sėkmingai taikyti. Bendra mokymo programos apimtis – 64 akademinės valandos.

6-oji veikla: Esminių TB moksleivio vertybių ir kompetencijų ugdymas mokyklose, diegiančiose TB programą.

TB programoje moksleivių vertybių ir esminių kompetencijų – tolerancijos, nediskriminavimo, rūpinimosi aplinka, tarptautiškumo,  patyčių prevencijos ir pan.-  ugdymas sistemingai integruojamas į ugdymo turinį ir į kasdienį mokyklos gyvenimą, mokyklos kultūrą.  Šios vertybės ir kompetencijos yra neatsiejama programos dalis, tai slypi pačiame programos pavadinime; TB programa – tarptautinė, jungianti skirtingų kultūrų, rasių, kalbų, religijų žmonių bendruomenes, ir tam, kad šių bendruomenių narių bendradarbiavimas vestų prie TB misijos įgyvendinimo, būtina užtikrinti toleranciją, nediskriminavimą, empatiją „kitokių“ žmonių ar kitokios nuomonės besilaikančiųjų atžvilgiu.

Šioje veikloje Šiaulių Didždvario gimnazija ir Vilniaus tarptautinė mokykla vykdys tęstinį patyčių prevencijos ir kitų esminių kompetencijų ir vertybių ugdymą.  Bendras dalyvaujančiųjų moksleivių skaičius – 110 iš abiejų mokyklų.

7-oji veikla: Tėvų švietimo programos kūrimas. Šioje projekto veikloje bus kuriama 16 akademinių valandų mokymo programa tėvams. Šia programa bus siekiama paprastomis sąvokomis supažindinti tėvus su šiuolaikinio švietimo tendencijomis ir pokyčiais.

8-oji veikla: Tėvų švietimo renginių organizavimas ir vykdymas. Pagal šią programą Projekto metu planuojama apmokyti 46 moksleivių tėvus.