Every ten thousand years Hell gets a new ruler. This is the ten www.prodaware.com thousandth year and Satan has three sons to choose from, Adrian, Cassius, and Nicky. Adrian is sadistic and would not make a good ruler, Cassius is replica bell ross dead set on running torture 24 7, and Nicky is a little replica iwc weaker than the two of them but holds a balance between good and evil. The devil chooses instead to replica MontBlanc remain on the throne for another ten thousand years, which incidentally makes Adrian and Cassius upset so they plan on going to Earth and creating a new hell there. By leaving Hell through the fire gate they freeze it shut so no new souls can get through, which causes Satan to start deteriorating. Nicky is the only one that can return his brothers back into Hell but he must bring them back at the same time. As Nicky learns the ropes on Earth he is often sent back into Hell by being killed, and he meets a girl that he falls in love with. When he saves the life of Valery he and Adrian are smashed by a train. Adrian goes to Hell and Nicky goes to Heaven. While in Heaven Nicky meets his mother, played by smoking hot Reese Witherspoon. Adrian takes the throne of Hell and has a showdown with Nicky.

PYP mokomieji dalykai

KALBOS

TB programoje kalbinis ugdymas yra skirstomas į tris svarbiausias dalis:

 • Kalbėjimas ir klausymas. Šie gebėjimai yra esminiai ne tik kalbos tobulėjimui, bet ir mokymuisi bendrąja prasme, o taip pat bendravimo įgūdžių tobulinimui
 • Rašymas ir skaitymas. Ugdomi gebėjimai mėgautis, atpažinti ir suprasti skirtingus literatūros žanrus, mokėti suprasti informaciją ir išreikšti ją skirtingais būdais.
 • Vizualus bendravimas  (žiūrėjimas, matymas ir vizualios informacijos pateikimas). Ugdomi gebėjimai suprasti būdus, kuriais vaizdai kartu su  kalba įvairiais pavidalais perteikia idėjas, vertybes ir įsitikinimus.

Visos 3 kalbinio ugdymo sritys yra susijusios ir sąveikaujančios.

Lietuvoje PYP programos (šiuo metu vykdomos tik Vilniaus tarptautinėje mokykloje) mokiniai visų dalykų mokosi anglų kalba, tačiau jau nuo 1 klasės yra mokoma ir lietuvių kalbos. Iš kitų šalių atvykę mokiniai lietuvių kalbos mokosi kaip užsienio kalbos. Gimtakalbiai lietuvių kalbos mokomi remiantis Lietuvos švietimo sistemos reikalavimais pagal Bendrąsias programas.

ANGLŲ KALBA KAIP UŽSIENIO (PAPILDOMA ARBA ANTROJI) KALBA

TB programoje yra mokinių, kurių anglų kalbos įgūdžiai nėra pakankami mokytis visų dalykų anglų kalba. Šitie mokiniai mokosi anglų kalbos kaip užsienio kalbos. Anglų kaip užsienio kalbos programa leidžia mokiniams išmokti  tiek pilnavertiškai bendrauti, tiek sėkmingai mokytis. Kalbos asistentai, dirbantys su tokiais mokiniais, glaudžiai bendradarbiauja su visais mokinio klasės mokytojais. Jie naudoja įvairius mokymosi stilius. Kartais dirba su mokiniais atskirai – padeda mokiniams tobulinti anglų kalbos įgūdžius, kai tuo pačiu metu visi kiti mokinio klasiokai (gimtakalbiai arba laisvai kalbantys angliškai) dalyvauja anglų kalbos kaip gimtosios pamokoje. Kartais kalbos asistentai dirba su mokiniu toje pačioje pamokoje, kaip ir visi jo klasiokai (pvz., per matematikos pamoką), padeda jam suprasti užduotis, pasisakyti, paklausti.

Kitos užsienio kalbos

Nuo 5 klasės Lietuvoje yra privaloma mokytis dar vienos užsienio kalbos. Vilniaus tarptautinėje mokykloje mokiniams siūloma 3 savaitinės prancūzų kalbos pamokos. Kitose IB mokyklose Lietuvoje jie gali rinktis rusų, vokiečių arba prancūzų kalbas.

 

MATEMATIKA

PYP programoje matematika yra skirstoma į 5 veiklos sritis:

 • Duomenų apdorojimas. Duomenų rinkimas, užrašymas, organizavimas, skaitymas, apibendrinimas ir pristatymas.
 • Matai ir matavimai. Tikslūs parametrų matavimai ir braižymas, naudojant įvairius matavimo būdus ir vienetus, mastelio taikymas, ploto ir tūrio skaičiavimas
 • Forma ir erdvė. Plokštumos ir erdvės figūros, jų savybės, simetrija.
 • Sąryšiai ir funkcijos. Modelių ir sąryšių  atpažinimas kaip pamatas būsimam mokymuisi apie algebrą. Lentelės, grafikai ir koordinačių sistema. Lygtys,
 • Skaičiai ir skaičiavimai. Skaičių sistema. Skaičių skaitymas, rašymas, palyginimas, apvalinimas, Aritmetiniai veiksmai uždaviniams spręsti.

Sąryšių ir funkcijų nėra mokoma per tarpdalykinio pažinimo modulius, tačiau  kitos matematikos veiklos sritys yra kiek įmanoma  ir tikslinga integruotos į taprdalykinio pažinimo programą.

ASMENYBĖS, SOCIALINIS IR EMOCINIS UGDYMAS

Ši ugdymo proceso sritis integruotą į tarpdalykinio pažinimo modulius. Ji rūpinasi žinių, požiūrių ir gebėjimų ugdymu, lemiančiu asmeninę, socialinę emocinę ir fizinę gerovę. Mokiniai ugdys tinkamus socialinius įgūdžius, mokysis bendrauti ir išreikšti savo jausmus, emocijas ir nuomonę. Programa apima šias veiklos sritis:

 • Savivoką
 • Sveikatą ir saugumą
 • Ryšius ir bendravimą su kitais
 • Mokymosi organizavimą

 

GAMTOS MOKSLAI

1-5 kl. mokiniai nesimoko gamtos mokslų (chemijos, fizikos ir biologijos) kaip atskirų mokomųjų dalykų. Kaip ir socialiniai mokslai, gamtos mokslai taip pat integruoti į pradinukų ugdymo programos tarpdalykinius pažinimo modulius. Mokiniai mokosi tirti ir suprasti juos supantį pasaulį. Jie įgyja mokslininko patirties – yra mokomi mąstyti ir elgtis kaip tikrieji mokslininkai. PYP programoje gamtos mokslai yra skirstomi į keturias pagrindines veiklos sritis, susijusias su kitais mokomais dalykais, pavyzdžiui, matematika, socialiniais mokslais ir socialiniu ir emociniu ugdymu:

 • Gyvoji gamta. Mokymasis apie žmones, kitus gyvius, augalus, aplinką ir ryšius tarp jų.
 • Žemė ir erdvė. Mokymasis apie Žemės planetą ir jos vietą visatoje.
 • Ištekliai ir medžiagos. Mokymasis apie natūralius žemės turtus ir jų šaltinius; natūraliųjų bei žmogaus sukurtų išteklių panaudojimą, skysčius ir dujas.
 • Jėga ir energija. Mokymasis apie energijos rūšis, jos šaltinius ir gavybą bei poveikį.

SOCIALINIAI MOKSLAI

PYP programoje mokiniai nesimoko socialinių mokslų (istorijos, geografijos) kaip atskirų mokomųjų dalykų. Tačiau, svarbiausi socialinių mokslų aspektai integruoti į PYP programos tarpdalykinius modulius ir leidžia vaikams suvokti:

 • kaip žmonės mąsto, jaučiasi ir elgiasi
 • kaip jie bendrauja su kitais
 • žmonių įsitikinimai, siekiai ir pomėgiai
 • problemos, su kuriomis susiduria
 • kaip ir kur žmonės gyvena arba gyveno anksčiau
 • kaip jie elgiasi savo aplinkoje
 • darbas, kurį žmonės atlieka
 • kaip jie organizuoja savo gyvenimą.

Mokiniai pažvelgs ir mąstys apie žmonių elgesį realistiškai, objektyviai ir atidžiai. Jie ugdys gilesnį savęs ir kitų suvokimą ir savo vietą augančioje populiacijoje. Socialinių mokslų integravimas į TB Pradinio ugdymo programą siekia skatinti atsakingai rūpintis ir saugoti mus supantį pasaulį.

 

ASMENYBĖS, SOCIALINIS IR EMOCINIS UGDYMAS

Ši ugdymo proceso sritis integruotą į tarpdalykinio pažinimo modulius. Ji rūpinasi žinių, požiūrių ir gebėjimų ugdymu, lemiančiu asmeninę, socialinę emocinę ir fizinę gerovę. Mokiniai ugdys tinkamus socialinius įgūdžius, mokysis bendrauti ir išreikšti savo jausmus, emocijas ir nuomonę. Programa apima šias veiklos sritis:

 • Savivoką
 • Sveikatą ir saugumą
 • Ryšius ir bendravimą su kitais
 • Mokymosi organizavimą

 

KŪNO KULTŪRA

Kūno kultūros pamokos padeda mokiniams atrasti savo kūno galimybes. Jie supažindinami su skirtingais būdais, kaip fizinis pasirengimas gali padėti išspręsti problemas ir atskleisti save skirtingose situacijose. Mokiniai dalyvauja daugelyje veiklų, kurių gali prireikti užsiimant skirtingomis sporto rūšimis. Mokiniai mokosi sportuoti saugiai, elgtis sąžiningai ir būti komandos nariais. Tai yra įgūdžiai, kurie lavinami ir per kitas pamokas bei už mokyklos ribų. Mokiniai taip pat supras sveiko ir aktyvaus gyvenimo svarbą bei kaip treniravimasis lemia gerą fizinę bei emocinę būklę.

Svetainė sukurta ESF ir LR biudžeto lėšomis

Svetainė sukurta ESF ir LR biudžeto lėšomis