Every ten thousand years Hell gets a new ruler. This is the ten www.prodaware.com thousandth year and Satan has three sons to choose from, Adrian, Cassius, and Nicky. Adrian is sadistic and would not make a good ruler, Cassius is replica bell ross dead set on running torture 24 7, and Nicky is a little replica iwc weaker than the two of them but holds a balance between good and evil. The devil chooses instead to replica MontBlanc remain on the throne for another ten thousand years, which incidentally makes Adrian and Cassius upset so they plan on going to Earth and creating a new hell there. By leaving Hell through the fire gate they freeze it shut so no new souls can get through, which causes Satan to start deteriorating. Nicky is the only one that can return his brothers back into Hell but he must bring them back at the same time. As Nicky learns the ropes on Earth he is often sent back into Hell by being killed, and he meets a girl that he falls in love with. When he saves the life of Valery he and Adrian are smashed by a train. Adrian goes to Hell and Nicky goes to Heaven. While in Heaven Nicky meets his mother, played by smoking hot Reese Witherspoon. Adrian takes the throne of Hell and has a showdown with Nicky.

PYP terminų žodynėlis

PYP terminų žodynėlis

ACTIONVEIKSMAI: Mokiniai yra skatinami imtis veiksmų, atskleidžiančių įgytas žinias. Veiksmas gali būti tiek pasidalinimas su kitu apie tai, ką išmokai, tiek klausimų kėlimas. Galiausiai, veiksmai gali apimti bendruomenes ar netgi vykti pasaulio mastu.

ACTION CYCLE (How do we want students to act?) – VEIKSMŲ RATAS (Kaip mes norime, kad mokiniai elgtųsi ir veiktų?): Tarptautinio bakalaureato programa tiki, kad tarptautinis išsilavinimas yra daugiau nei tik mokslo pasiekimai. Iš asmenybių yra tikimasi mąstymo ir tinkamų veiksmų. Pradinio ugdymo programos veiksmo ratą sudaro trys dalys: Mąstyk – Pasirink – Veik.

 

ATTITUDES (What do we want students to feel?)- NUOSTATOS (Ką mes norime, kad mokiniai jaustų?): Tarptautinio bakalaureato programa nurodo 12 nuostatų, kurios turėtų būti demonstruojamos , puoselėjamos kiekvieno visoje mokykloje. Iš mokinių yra tikimasi pagarbos, įsipareigojimo, pasitikėjimo, bendradarbiavimo, kūrybiškumo, smalsumo, užjautimo, entuziazmo, savarankiškumo, sąžiningumo, pagarbos ir tolerancijos.

Mokomės entuziazmo ir teigiamo požiūrio į mokymąsi

 

ASSESSMENT (How will we know what we have learned?) – VERTINIMAS (Kaip sužinoti, ko išmokome?): Tarptautinio bakalaureato programa teigia, kad vertinimas yra neatsiejama mokymo ir mokymosi proceso dalis. Įvertinimas parodo, ką mokinys žino, supranta, gali atlikti ir jaučiasi tam tikrame mokymosi etape. Išskiriami keturi vertinimo būdai:

  • diagnostinis  vertinimas (angl. Pre-assessment ) – taikomas norint išsiaiškinti, kiek mokinys žino, kai pradedamas naujas teminis modulis;
  • formuojamasis (nenutrūkstamas) vertinimas (angl. Formative assessment)  – nuolatinis vertinimas, kurį sudaro stebėjimas, namų darbai, klausimai, testai ir pan.
  • galutinis vertinimas (angl. Summative assessment ) – taikomas teminio modulio pabaigoje.
  • mokinio įsivertinimas (angl.Student self-assessment) – mokinys įsivertina, atsižvelgdamas į išsikeltus tikslus.

AUTHORISED SCHOOL AKREDITUOTA MOKYKLA: mokykla, kuri pasiekė Tarptautinio bakalaureato organizacijos reikalaujamų standartų, ir turi tarptautinį pripažinimą.

CONCEPTS (What do we want students to understand?)  – SĄVOKOS (Ką mes norime, kad mokiniai suprastų?): PYP programą sudaro 8 svarbios sąvokos, padedančios suprasti svarbiausias  idėjas. Tai yra: forma, funkcija, priežastis, pasikeitimas, ryšys, perspektyva, atsakomybė, svarstymas ( angl. Form, function, causation, change, connection, perspective, responsibility and reflection).

ESSENTIAL ELEMENTS – 5 ESMINIAI Pradinio ugdymo programos ELEMENTAI, kuriuos sudaro sąvokos, žinios, gebėjimai, požiūriai, veiksmas. Jie įtraukti į programą, kad mokiniai turėtų galimybę:

• įgyti visuotinai reikšmingų žinių;

• plėtoti sąvokų supratimą, padėsiantį rasti ryšius mokantis;

• įgyti mąstymo, ieškojimo, bendravimo, savikontrolės ir socialinių įgūdžių;

• ugdyti tarptautinę savimonę;

• imtis veiksmų, rodančių mokymosi pasiekimus.

FORMATIVE ASSESSMENTFORMUOJAMASIS VERTINIMAS:  nenutrūkstamas vertinimas, kurio tikslas sekti mokymo procesą ir padėti mokiniui tobulėti.

IBO Tarptautinio bakalaureato organizacija įkurta Ženevoje, Šveicarijoje, koordinuojanti TB mokymo programos įgyvendinimą visame pasaulyje.

LANGUAGE POLICYKALBŲ POLITIKA: reikalaujama, kad  TB mokyklose būtų mokoma bent vienos visame pasaulyje kalbamos kalbos bei mokinio gimtosios.

LEARNERMOKINYS: TB filosofija teigia, kad kiekvienas yra mokinys – mažas ir didelis, vaikas ir suaugęs.

LEARNER PROFILETB mokinio savybės. TB ugdymo programoje išskiriama 10 svarbiausių asmenybės bruožų. Mokiniai mokosi tapti tyrinėjančiais, mąstančiais, bendraujančiais, rizikuojančiais, išprususiais, principingais, rūpestingais, atvirais pasauliui, visapusiškais ir savikritiškais.

PYPPRIMARY YEARS PROGRAMME: Tarptautunio bakalureato Pradinio ugdymo programa 3 – 12 metų vaikams.

PROGRAMME OF INQUIRY Tarptautinio bakalaureato Pradinio ugdymo programa.  Programa sudaryta iš šešių universalių integruotų temų, kurios svarbios visai mokyklos bendruomenei. Temos skaidomos  į 6 tarpdalykinio pažinimo modulius:

  • Kas mes esame?
  • Kur mes esame vietos ir laiko atžvilgiu?
  • Kaip mes išreiškiame save?
  • Kaip veikia pasaulis?
  • Kaip mes organizuojame savo gyvenimą?
  • Kokia yra mūsų planeta?

PYP programos pavyzdį rasite čia

PYP EXHIBITION–  Pradinio ugdymo programos baigiamasis projektas. 5 klasės moksleiviai parengia projektą arba parodą, atskleidžiančią PYP filosofiją. Moksleiviai, pasitelkdami tai, ką išmoko,  turi išanalizuoti ir pasiūlyti realius sprendimo būdus tikrai problemai išspręsti. Projektą turi sudaryti rašto darbas, pristatymas žodžiu ir technologijų panaudojimas.

SUMMATIVE ASSESSMENT BAIGIAMASIS VERTINIMAS: Vertinimas modulio pabaigoje, norint nustatyti mokinio pasiekimų lygį.

TRANSDISCIPLINARY SKILLS (What do we want students to be able to do?) – TARPDALYKINIAI ĮGŪDŽIAI (Ką mes norime, kad mokiniai gebėtų?). Išskiriamos 5 tarpdalykinių įgūdžių sritys: socialiniai įgūdžiai, mąstymo įgūdžiai, tyrimo įgūdžiai, bendravimo įgūdžiai ir savikontrolės.

UNIT OF INQUIRY  – TARPDALYKINIO PAŽINIMO MODULIS: 6 – 8 savaičių trukmės išsamus vieno teminio modulio mokymas/is.

Svetainė sukurta ESF ir LR biudžeto lėšomis